AOCV

Algemene Opleiding Coöperatieve Vaardigheden

Coöperaties zijn ondernemingen met een bijzonder karakter. De leden van de coöperatie zijn mede-eigenaar en vooral zakenpartner. De opdracht aan de coöperatie is om een sterke marktpositie op te bouwen en zo bij te dragen aan de continuïteit en rentabiliteit van de bedrijven van de leden.

Anders gezegd: de coöperatie is voor het lid een middel om zijn eigen ondernemersdoelstellingen te realiseren.

Het is de taak van het bestuur van de coöperatie om aan die opdracht invulling te geven en realiseert dit via het beleid van de coöperatie. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In deze tijd zijn de veranderingen ingrijpend en bovendien vinden ze in een hoog tempo plaats en op veel terreinen (economisch, maatschappelijk en van regionaal tot internationaal). Veranderingen vragen om vertaling naar kansen en mogelijkheden voor de eigen coöperatie. Dit heeft consequenties voor de leden en daarvoor moet draagvlak gecreëerd worden.

De AOCV richt zich op mensen die zitting hebben (of binnenkort zullen gaan hebben) in een bestuur of een Raad van Commissarissen/dan wel het districts-, afdelings-, kring- of sectiebestuur en/of ledenraad. Per AOCV kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Als vereiste geldt een aanwezigheidscriterium van 80%.

Data
Voor de startdata kunt u contact opnemen met het secretariaat van NICE
Coaching
Binnen de leergang is een individueel coachings-traject opgenomen (drie gesprekken). Aan het einde van zowel het eerste als het tweede jaar wordt bovendien met elke deelnemer gereflecteerd op de persoonlijke kwaliteiten en aandachtspunten en vindt tussen het eerste en tweede jaar een profielontwikkelgesprek plaats. Middels drie supervisie bijeenkomsten biedt de AOCV de deelnemers een waardevolle reflectie mogelijkheid op de eigen bestuurlijke praktijk.
Kosten
€8.225,00 (exclusief btw, literatuur, reis– en verblijfskosten).
Overige info
Facultatief: studiereis Brussel
Veel van onze wet- en regelgeving wordt bepaald vanuit het Europees Parlement in Brussel. Voor de deelnemers van de AOCV wordt een 3-daagse excursie georganiseerd naar Brussel met een bezoek aan het Europees Parlement en diverse belangenbehartigende organisaties. Deelname is facultatief en partners zijn welkom om mee te gaan.

Als afsluiting van de leergang wordt er een feestelijke slotbijeenkomst georganiseerd. De deelnemers presenteren in deze bijeenkomst ook de slotopdracht die zij in groepen hebben voorbereid. Aansluitend vindt de certificaatuitreiking plaats. Vertegenwoordigers van de aanmeldende organisaties zijn uitgenodigd en ook partners en familieleden zijn van harte welkom.
Resultaat
Een bekwaam bestuurder moet zichzelf goed kennen. Weten waar hij/zij goed in is en waar verbetering mogelijk is en weten met veranderingen om te gaan. Vanuit dat perspectief verzorgt NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving deze leergang waarin bestuurders de kans geboden wordt zich (verder) te bekwamen in dit ‘vak’. De deelnemer krijgt een duidelijk beeld van zijn/haar functie en functioneren en wordt vooral praktisch toegerust om zijn/haar taak als bestuurder effectief te kunnen vervullen. De deelnemer kan na afloop een bijdrage leveren aan besluitvormingsprocessen en goed communiceren met (mede-)toezichthouders en bestuurders, leden, directie en management.