Coaching & Supervisie

NICE biedt naast executive (team) coaching ook supervisie. Supervisie is het leren door reflectie op eigen werkervaringen. Het geeft enerzijds gelegenheid om eigen leerervaringen en emoties die verband houden met het eigen persoonlijke ontwikkelproces door te denken en te verwerken en anderzijds ook anderen in de intervisiegroep een klankbord te bieden en te steunen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden en met anderen te bespreken. In veel functies is dat vanuit professioneel perspectief, soms zelfs vanuit beroepsethisch perspectief ook een noodzaak. Daardoor groeit het inzicht en kan het professioneel handelen duurzaam verbeteren. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn en ingebracht kunnen worden. Supervisie vindt (in tegenstelling tot intervisie) plaats onder professionele begeleiding.